Obchodní podmínky
veškeré údaje před nákupem na jednom místě
platné od: 23.6.2022

Tento web je součástí skupiny Imeow, další informace můžete naleznou zde: www.imeow.cz

Pro každého, kdo nemá rád nudné čtení, je nám zcela jasné, že čtení těchto obchodních podmínek se nedá srovnat s četbou Vašich oblíbených autorů, nebo že byste čas strávený čtením těchto obchodních podmínek raději strávili nějakou příjemnější aktivitou. Nicméně proto, aby bylo hned na začátku jasné, jaká jsou Vaše práva a naše povinnosti, Vás žádáme o jejich důkladné přečtení před samotným nákupem.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), prodávajícím, kterým je:
Lukáš Pauliny – Lovecdomen.cz; IČ 08699127; Bílkova 855/19 11000 Praha
a upravující vzájemná práva prodávajícího a fyzické osoby v rámci své nepodnikatelské a podnikatelské činnosti, pro jednoduchost označovaná dále jen jako kupující. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, nicméně jakákoli odchylná ujednání umístěna v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními v těchto obchodních podmínkách. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vždy uzavírané v českém jazyce. Internetový obchod je prodávajícím provozován na adrese https://lovecdomen.cz, pro jednoduchost označované dále jen jako webové stránky.

Informace o zboží a cenách

Hlavní informace o zboží a jeho vlastnostech naleznete v detailu jednotlivých produktů na webových stránkách. Cenu pak naleznete vždy nad popisem každého produktu, případně před krátkým popisem v závislosti na charakteru zboží. Ceny jsou uvedeny konečné a vzhledem k tomu, že jsme neplátci DPH, není v ceně zahrnuta daň z přidané hodnoty. Veškeré ceny, které na webu uvádíme, jsou platné po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách. Tím není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Mějte na paměti, že informace na webových stránkách jsou informativního charakteru a nezakládají povinnost prodávajícímu k uzavření kupní smlouvy. Podrobnosti k jednotlivým slevám jsou uvedeny vždy u jednotlivých akcí v popisu. Úhrada probíhá na základě odečtení přijaté zálohy.

Softwarové zboží

Vzhledem k povaze zboží, neneseme záruku za to, že námi poskytované online aplikace a programy splní veškeré požadavky kupujícího a neposkytujeme tak záruku za vadu, nebo možnou škodu vzniklou v těchto případech:

 1. Případy, kdy je softwarové zboží používáno v rozporu s uživatelskou dokumentací.
 2. Absence vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v průvodním popisu softwarového zboží.
 3. Skutečnost, že softwarové zboží neobsahuje případné legislativní změny či neodpovídá výkladovým stanoviskům, která nebyla prodávajícímu známa v okamžiku jeho vývoje.
 4. Případy, kdy je softwarové zboží provozováno na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými požadavky uvedenými v popisu zboží.
 5. Skutečnost, že softwarové zboží nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován.
 6. Případy, kdy je softwarové zboží provozováno na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti.
 7. Případy, kdy je softwarové zboží provozováno společně s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod.
 8. Případy, kdy kupující provádí nebo umožní provádět zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným softwarovým zbožím.
 9. V případě služby hlídání domény a to v tarifech Gama, Beta a Alfa, služba poskytuje komplexní způsob kontroly uvolnění domény do prodeje. Nicméně služba sama o sobě negarantuje získání samotné domény.

Objednávka a uzavření smlouvy

Pro vytvoření objednávky si vybíráte z aktuální nabídky na webu Lovecdomen.cz, v některých případech Vám také můžeme zaslat individuální cenovou nabídku prostřednictvím emailu. Z této nabídky si vyberete počet kusů, způsob platby a požádáme Vás o vyplnění kontaktních a fakturačních údajů.

Uzavření kupní smlouvy probíhá následujícím způsobem: Pro vytvoření objednávky si vybíráte z aktuální nabídky na webu Lovecdomen.cz, v některých případech Vám také můžeme zaslat individuální cenovou nabídku prostřednictvím emailu. Z této nabídky si vyberete počet kusů, způsob platby a požádáme Vás o vyplnění kontaktních a fakturačních údajů. Uzavření kupní smlouvy probíhá následujícím způsobem: Po kliknutí na tlačítko „Objednat“ ve druhé části objednávky je Vám následně zasláno potvrzení objednávky prostřednictvím emailu. Tímto se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Před uzavřením objednávky Vám na stránce „Objednávka - krok 1/2“ umožníme zkontrolovat veškeré údaje vztahující se k objednávce. Podmínkou pro přijetí objednávky je správné vyplnění povinných údajů v objednávce. Jako prodávající neneseme odpovědnost za případné problémy s použitelností softwarového zboží při poskytnutí chybných údajů. V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny), jsme oprávněni požádat Vás o dodatečné potvrzení objednávky. Dále Vás upozorňujeme, že nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu především s osobami, které již dříve závažným způsobem vůči nám porušily své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo z obchodních podmínek. Mějte také na paměti, že veškeré náklady vzniklé kupujícímu v důsledku komunikace na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, aj.), hradí sám kupující a neovlivňují výslednou cenu objednávky. V případě, že nebudeme schopni Vaší objednávce vyhovět, spojíme se s Vámi bez zbytečného odkladu prostřednictvím Vašeho emailu s návrhem alternativní nabídky, za uzavření kupní smlouvy je pak považován okamžik potvrzení zaslaného návrhu. V případě, že se rozhodnete objednávku zrušit, máte tak možnost učinit zdarma před poskytnutím služby, a to jak prostřednictvím emailu: [email protected], tak případně i telefonicky na čísle: +420 773735022. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na naší straně při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovémto případě Vás bez zbytečného odkladu informujeme na zadanou emailovou adresu s pozměněnou nabídkou. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením nového návrhu objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Platba a doručení zboží

Platba

Pro úhradu Vaší objednávky můžete využít platbu kartou online zprostředkovanou společností Gopay. V případě odeslání a potvrzení objednávky se jakožto kupující zavazujete uhradit výslednou cenu objednávky prostřednictvím zvoleného způsobu platby. Při využití platby kartou online, se podmínky řídí podmínkami poskytovatele služby.

Odstoupení od smlouvy

Pokud jste nakoupili nikoli v rámci své podnikatelské činnosti, máte právo odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je 14 dnů a to:

 1. Ode dne převzetí zboží.
 2. Ode dne převzetí poslední dodávky zboží v rámci jedné objednávky.
 3. Ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy opakovaná dodávka zboží.

Nicméně nemáte možnost odstoupit od smlouvy v rámci 14denní lhůty v těchto případech:

 1. V případě, že se jedná o poskytnutí tiskovin, grafických materiálů, předplatného, virtuálních produktů a softwarových licencí, u kterých došlo k jejich předání, nebo aktivaci.
 2. V případě, že dodané zboží bylo individuálně upraveno na základě přání kupujícího.
 3. V dalších případech stanovených dle 1837 občanského zákoníku.

Pro odstoupení od kupní smlouvy nás můžete kontaktovat skrze email: [email protected] nebo případně jakýmkoli dalším způsobem uvedeným v sekci „Kontakt“ na webových stránkách lovecdomen.cz. V tomto případě neneseme náklady spojené s vrácením zboží, a to ani v případě, že toto zboží nemůže být díky své povaze vráceno běžnou poštovní cestou. Dále je kupující povinen vrátit zboží nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. V případě vzniku škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst tuto škodu proti nároku na vrácení přijatých finančních prostředků. Po obdržení zboží Vám pak nejdéle v průběhu následujících 14 dnů vrátíme přijatou platbu za zboží, a to stejným způsobem, jakým jsme prostředky přijali, v případě vzájemné dohody je však možné zaslat přijatou platbu i jiným způsobem. Pokud jsme Vám společně se zbožím poskytli také dárek, pak je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, a v případě, že odstoupíte od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a jste tedy povinni spolu se zbožím vrátit také poskytnutý dárek.

Práva z vadného plnění

Odpovídáme za to, že zakoupené zboží nemá v době převzetí vady a má vlastnosti, které byly uvedeny v popisu produktu, nebo případně vlastnosti, které mohl kupující očekávat s ohledem na povahu zboží v rámci reklamy týkající se daného produktu, a že zboží je v kvalitě odpovídající dodanému vzorku, nebo předloze. Vaše povinnost jakožto kupujícího je zkontrolovat si, že v době, kdy od nás zboží přebíráte, a to ať již při osobním převzetí, nebo při převzetí od smluvního přepravce, je zboží kompletní a v neporušeném obalu, který nenese známky poškození. V případě zjištění jakýchkoliv závad je neprodleně oznamte přepravci. Podepíšete-li dodací list, stvrzujete tím, že obal zásilky nebyl nikterak porušen. V případě reklamace se řídíme reklamačním řádem, který je umístěn na webových stránkách imeow.cz. Vaše práva z případného vadného plnění z naší strany můžete uplatit na adrese Bílkova 855/19, Praha 110 00.

Mimosoudní řešení sporů

Pokud budete mít pocit, že jsme něco zanedbali, nebo porušili některou z povinností, kterou nám ukládá kupní smlouva, můžete využít pro řešení takovýchto sporů mimosoudní řešení, které zajišťuje Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, nebo Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Závěrečná ustanovení

Veškerá výše uvedená ujednání mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím se řídí právním řádem České republiky a pokud vztah vzniklý na základě kupní smlouvy obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se dále řídí právním řádem České republiky a nejsou tímto dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Vždy se snažíme o Vaši spokojenost, nejsme však vázáni žádným kodexem chování vyplývajícím z občanského zákoníku ve smyslu §1826 odst. 1 písmene e). Zakoupením produktů nezískáváte právo na používání dalších prvků našeho webu, jako jsou například autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, které náleží nám, jakožto prodávajícímu. Jejich použití je bez našeho souhlasu zakázáno. Zakoupením softwarového zboží získáváte právo využívat software výhradně pro své účely, a to v rozsahu získaných licencí. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek archivujeme v elektronické podobě a není přístupná. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.